Main Editor

Andrzej Pastwa

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2679-5107

Dr. iur. can. habil., head of Department of Canon Law and Ecumenical Theology at the Faculty of Theology at the University of Silesia in Katowice, judge at the Metropolitan Court of Katowice. He is a member of Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo, Consociatio Iuris Canonici Polonorum and Commission for Polish-Czech and Polish-Slovak Relations of the Polish Academy of Sciences. He has published numerous papers on canon law, especially marriage law. Recently: Il bene dei coniugi. L’identificazione dell’elemento ad validitatem nella giurisprudenza della Rota Romana, [Biblioteca Teologica, Sezione Canonistica, 7], Eupress FTL–Edizioni Cantagalli, Lugano–Siena 2018. He is the organizer and program supervisor of 3 annual international conferences: International Ecumenical-Legal Conference, Katowice-Brenna (www.ekumenizmiprawo.pl); International Conference on Philosophy and Canon Law, Presov (www.philosophyandcanonlaw.com); Central European Young Canonists Forum, Olomouc (www.youngcanonistsforum.com). He is the editor-in-chief of the english-language scientific journals: “Ecumeny and Law” (www.ecumeny-and-law.us.edu.pl) and “Philosophy and Canon Law” (www.philosophy-and-canon-law.us.edu.pl).

BIBLIOGRAPHY

Books:

Prawne znaczenie miłości małżeńskiej (Studia z Prawa Kościelnego, ed. R. Sobański, B. W. Zubert, nr 2), Katowice 1999.

Istotne elementy małżeństwa. W nurcie odnowy personalistycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007.

„Przymierze miłości małżeńskiej”. Jana Pawła II idea małżeństwa kanonicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009.

[ed.] „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”. Afirmacja osoby ludzkiej odpowiedzią nauk teologicznych na ideologiczną uzurpację genderyzmu, Studia Teologiczne i Humanistyczne 2,3 (2012).

[ed. with M. Gwóźdź] Miłość i odpowiedzialność – wyznaczniki kanonicznego przygotowania do małżeństwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.

[ed.] Marriage covenant – paradigm of encounter of the “de matrimonio” thought of the East and West, Ecumeny and Law 1 (2013).

[ed.] Kobieta w Kościele i w społeczeństwie, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2014.

[ed.] W orbicie zasady »odpowiedzialnego rodzicielstwa«. Adekwatne rozumienie pojęcia „bonum prolis” wyzwaniem dla współczesnej kanonistyki, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2014.

[ed.] Sovereign Family, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Ecumeny and Law 2 (2014).

[with W. Góralski] Rodzina suwerenna – Kościół domowy. W nurcie współczesnej myśli prawnej Kościoła powszechnego i Kościoła w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.

[ed. with J. Krukowski, M. Sitarz] II Synod Plenarny a synody diecezjalne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015.

[ed.] The Family Institution: Identity, Sovereignty, and Social Dimension, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Philosophy and Canon Law 1 (2015).

[ed.] Welfare of the Child: Welfare of Family, Church, and Society, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Ecumeny and Law 3 (2015).

Dobro małżonków. Identyfikacja elementu „ad validitatem” w orzecznictwie Roty Rzymskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016.

[ed.] Religious Freedom Today, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Ecumeny and Law 4 (2016).

[ed.] Man – Family – Society in the Modern World, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Philosophy and Canon Law 2 (2016).

[ed.] Youth – Church – Evangelism, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Ecumeny and Law 5 (2017).

[ed.] Church and State: Promotion of Economic, Social and Cultural Rights of the Human Person. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Philosophy and Canon Law 3 (2017).

Il bene dei coniugi. L’identificazione dell’elemento ad validitatem nella giurisprudenza della Rota Romana, [Biblioteca Teologica, Sezione Canonistica, 7], Eupress FTL–Edizioni Cantagalli, Lugano–Siena 2018.

[ed.] Remaining United in Diversity, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Ecumeny and Law 6 (2018).

[ed.] Contemporary Challenges of Education: Values – Norms – Legislation, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Philosophy and Canon Law 4 (2018).

[ed.] Between the Culture of the Right to Responsible Parenthood and the Culture of the “New” Human Rights: Reproductive and Sexual (I), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Philosophy and Canon Law 5 (2019).

[ed.] Idea of Synodality: Contexts, Challenges and Perspectives (I), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Ecumeny and Law 7 (2019).

[ed.] Between the Culture of the Right to Responsible Parenthood and the Culture of the “New” Human Rights: Reproductive and Sexual (II), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Philosophy and Canon Law 6 (2020).

[ed.] Idea of Synodality: Contexts, Challenges and Perspectives (II), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Ecumeny and Law 8 (2020).

[ed.]  Migration – Ecumenism – Integration (I), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Ecumeny and Law 9/1 (2021).

[ed.] Semicentennial of Karol Wojtyła’s “The Acting Person”: Ideas – Contexts – Inspirations (I), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Philosophy and Canon Law 7/1 (2021).

[ed.]  Migration – Ecumenism – Integration (II), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Ecumeny and Law 9/2 (2021).

[ed.] Semicentennial of Karol Wojtyła’s “The Acting Person”: Ideas – Contexts – Inspirations (II), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Philosophy and Canon Law 7/2 (2021).

Articles:

Podstępne wprowadzenie w błąd jako wada zgody małżeńskiej w Kodeksie Jana Pawła II, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 23-24 (1990-91), s. 87-98.

Prawne implikacje magisterium papieża Jana Pawła II o miłości małżeńskiej, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 33 (2000), s. 200-214.

Personalistyczna struktura małżeństwa kanonicznego w nauczaniu papieża Jana Pawła II, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 34 (2001), s. 184-193.

Przymierze miłości małżeńskiej, Ius Matrimoniale 8 (2003), s. 5-21.

Teologiczny fundament sakramentalności małżeństwa „in fieri” oraz „in facto esse”, Prawo Kanoniczne 46,3-4 (2003), s. 65-85.

Personalistyczna wizja małżeństwa: idealizm czy realizm?, Ius Matrimoniale 9 (2004), s. 7-24.

Pasterski wymiar posługi sędziego kościelnego w rozstrzyganiu spraw o nieważność małżeństwa, in: Vobis Episcopus Vobiscum Christianus. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi, ed. W. Myszor, A. Malina, Katowice 2004, s. 137-145.

Teologiczno-antropologiczny fundament jedności i nierozerwalności – istotnych przymiotów małżeństwa kanonicznego, Prawo Kanoniczne 47,1-2 (2004), s. 77-92.

Instytucjonalne cele małżeństwa w optyce biblijnej hermeneutyki papieża Jana Pawła II, Prawo Kanoniczne 48,1-2 (2005), s. 85-100.

„Communio” a prawne ujęcie małżeństwa, Ius Matrimoniale 10 (2005), s. 7-27.

„Consortium totius vitae” (kan. 1055 § 1). Terminologiczna recepcja nauki Soboru Watykańskiego II o małżeństwie, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 38,2 (2005), s. 354-366.

„Caritas” fundamentem kościelnego wymiaru sprawiedliwości. U teologicznych podstaw procesu małżeńskiego, in: „Sędzia i Pasterz”. Księga pamiątkowa w 50-lecie pracy ks. Remigiusza Sobańskiego w Sądzie Metropolitalnym w Katowicach (1957-2007), ed. M.H. Typańska, Katowice 2007, s. 149-160.

„Officium »proponendi et exponendi omnia« (kan. 1432) in favorem veritatis”. Znaczenie „animadveriones” obrońcy węzła w procesie o nieważność małżeństwa, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 40,2 (2007), s. 328-338.

Prawo do obrony i swobodnego dostępu do adwokata. Systemowe gwarancje realizacji praw podmiotowych stron w procesie „de nullitate matrimonii”, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 41,1 (2008), s. 46-62.

„Sacerdos iustitiae veritatem de matrimonio dicit”. Die Eigenart des Amtes eines Kirchenrichters und deren ekklesiologische Voraussetzungen, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 41,2 (2008), s. 430-442.

Pozycja instrukcji „Dignitas connubii w porządku normatywnym Kościoła, in: Omnia tempus habent. Miscellanea theologica Vincentio Myszor quadragesimum annum laboris scientifici celebranti ab amicis, sodalibus discipulisque oblata, ed. A. Reginek, G. Strzelczyk, A. Żądło, Katowice 2009, s. 539-551.

„W służbie prawdy”. Sędzia-duszpasterz adresatem testamentu Jana Pawła II, in: Jan Paweł II – Pasterz i Pielgrzym, red. J. Górecki, Katowice 2009, s. 137-149.

Wspólna celebracja liturgii małżeństw mieszanych wyzwaniem i szansą rozwoju dialogu z ewangelikami, in: W nurcie myśli Jana Kalwina, red. J. Budniak, P. Jaskóła, R. Porada, Opole 2009, s. 101-122.

Autorskie projekty reformy kan. 1086 § 2 (CIC 1917). Zmiana paradygmatu: odwrót od formuł kontraktualistycznych ku ujęciom personalistycznych, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 42,2 (2009), s. 182-194.

„Sacramentalitas” czwartym dobrem małżeństwa?, in: „Ars boni et aequi”. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu z okazji osiemdziesiątej rocznicy Urodzin, ed. J. Wroceński, H. Pietrzak, Warszawa 2010, s. 391-409.

„Bonum coniugum” jednym z istotnych elementów małżeństwa (kan. 1101 § 2)?, in: Orzecznictwo rotalne w praktyce sądowej Kościoła. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 15-16 czerwca 2009 roku, IV. Ogólnopolskie Forum Sądowe, ed. T. Rozkrut, Tarnów 2010, s. 91-129.

Ekumeniczny walor formuły kodeksowej „fructuosa liturgica matrimonii celebratione” (KPK, kan. 1063, n. 3), Studia Oecumenica 10 (2010), s. 71-100;

„Favor matrimonii” i „certitudo moralis” (kan. 1608 § 4) – strukturalne filary teleologii procesu o nieważność małżeństwa, Prawo Kanoniczne 54,1-2 (2011), s. 217-246.

„Odpowiedzialna prokreacja” personalistyczną inkarnacją „bonum prolis”?, in: „Vir Ecclesiae deditus”. Księga dla uczczenia Księdza Profesora Edwarda Góreckiego, ed. W. Irek, Wrocław 2011, s. 205-226.

Vinculum perpetuum (kan. 1134), w: Małżeństwo na całe życie?., eds. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, Olsztyn 2011, s. 219-236.

„Indissolubilitas… quae ratione sacramenti peculiarem obtinet firmitatem” (kan. 1056). Uwagi o relacji nierozerwalność – sakrament małżeństwa, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 44,2 (2011), s. 590-606.

Promocja rodziny w prawie kanonicznym. Uwagi na kanwie § 1 kan. 226 KPK, Studia Pastoralne 7 (2011), s. 398-408.

Katechizmowe ujęcie formy zawarcia małżeństwa. Postęp czy regres doktrynalny?, Theologos 2 (2011), s. 9-27.

Forma kanoniczna małżeństw mieszanych w świetle motu proprio „Omnium in mentem” i nowszych uregulowań Stolicy Apostolskiej, Studia Oecumenica 11 (2011), s. 151-171.

Ochrona praw podmiotowych w kościelnym porządku prawnym: w optyce systemowej zasady aequitas canonica (kan. 221 KPK), in: Problemy z sądową ochroną praw człowieka, ed. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, vol. 1, Olsztyn 2012, s. 41-55.

„Komunia w Duchu”. Małżeństwo a Eucharystia w świetle norm kanonów 1065 § 2 i 1119 KPK, Ius Matrimoniale 17 (2012), s. 7-43.

Walor współczesnych prawno-instytucjonalnych narzędzi poszukiwania prawdy w procesie o nieważność małżeństwa. W nurcie „hermeneutyki odnowy zachowującej ciągłość”, Prawo Kanoniczne 55,1 (2012), s. 45-79.

Marriage in the Light of the Ecclesiological Paradigm of Unity. Selected issues, E-Theologos 3/2 (2012), p. 212-228.

Discerning «forum externum», «forum internum» and «forum conscientiae» – an indispensible criterion of legal valorization of «actu formali ab ecclesia catholica deficere» formula, in: XIV Congresso Internazionale di Diritto Canonico, La funzione amministrativa nell’ordinamento canonico, Varsavia, 14-18 settembre 2011, eds. J. Wroceński, M. Stokłosa, Warszawa 2012, s. 229-245.

„Stworzył mężczyznę i niewiastę”(zamiast wstępu), in: „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”. Afirmacja osoby ludzkiej odpowiedzią nauk teologicznych na ideologiczną uzurpację genderyzmu, ed. A. Pastwa, Studia Teologiczne i Humanistyczne 2,3 (2012), s. 7-13.

„Już nie są dwoje, lecz stają się jednością”. Paradygmat antropologiczny wyznacznikiem prawnokanonicznego ujęcia natury węzła małżeńskiego, in: „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”. Afirmacja osoby ludzkiej odpowiedzią nauk teologicznych na ideologiczną uzurpację genderyzmu, ed. A. Pastwa, Studia Teologiczne i Humanistyczne 2,3 (2012), s. 134-152.

Miłość i odpowiedzialność – wyznaczniki kanonicznego przygotowania do małżeństwa. Wstęp, eds. A. Pastwa, M. Gwóźdź, Katowice 2013, s. 7-12.

Amor benevolentiae – ius responsabile: oś interpersonalnego projektu małżeńsko-rodzinnego, in: Miłość i odpowiedzialność – wyznaczniki kanonicznego przygotowania do małżeństwa, ed. A. Pastwa, M. Gwóźdź, Katowice 2013, s. 13-31.

Il matrimonio: comprensione personalistica e istituzionale, Ius Ecclesiae 25 (2013), s. 387-408.

„Intima personarum et operum coniunctio” – personalistyczny profil José Marii Serrano Ruiza idei małżeństwa kanonicznego, in: „Servabo legem tuam in toto corde meo”. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krzywdzie CM, Dyrektorowi Instytutu Prawa Kanonicznego UPJPII z okazji 70. rocznicy urodzin, eds. A. Zakręta, A. Sosnowski, Kraków 2013, s. 397-410.

Marriage Covenant in Catholic Doctrine: The Gaudium et Spes Pastoral Constitution on the Church – the Apostolic Exhortation Familiaris Consortio – the Code of Canon Law – the Code of Canons of the Eastern Churches, in: Marriage covenant – paradigm of encounter of the “de matrimonio” thought of the East and West, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ed. A. Pastwa, Ecumeny and Law 1 (2013), s. 95-117.

Kanonické manželství v proudu personalistické obnovy, Studia Theologica 15/4 (2013), s. 103-121.

„Coniuges… peculiari sacramento roborantur et veluti consecrantur (can. 1134 CIC, cf. can. 776 § 2 CCEO). Around the Idea of a “Return to the Sources”, Theologica Olomucensia 14 (2013), s. 91-102.

Promotor idei „dispensatio gratiae”. Uwagi o wkładzie ks. prof. R. Sobańskiego w kulturę prawną (Archi)diecezji Katowickiej, in: Wkład Księdza Profesora Remigiusza Sobańskiego w rozwój kanonistyki. W dowód wdzięcznej pamięci o zasługach dla rozwoju kanonistyki. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w dniu 11 grudnia 2013 roku, Warszawa-Kraków 2014, s. 161-173.

Kobieta i mężczyzna: człowieczeństwo w swej pełni, in: Kobieta w Kościele i w społeczeństwie, Księgarnia św. Jacka, ed. A. Pastwa, Katowice 2014, s. 9-13.

Pastoralny wymiar prawa kanonicznego. Uwagi na kanwie Przemówień do Roty Rzymskiej z 2006 i 2011 roku, Studia Pastoralne 10 (2014), s. 222-235.

Instytucja małżeństwa kanonicznego: zarys wizji personalistycznej, w: Skutki cywilne zawarcia małżeństwa kanonicznego ze szczególnym uwzględnieniem prawa w Polsce, Słowacji i Republice Czeskiej, ed. P. Ryguła, Kraków 2014, s. 13-33.

Realism of Personalist Vision of Marriage: Legal-canonical Cogitations, in: Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti, ed. P. Dancák, Prešov 2014, s. 343-355.

La tutela dei diritti soggettivi nell’ordinamento giuridico della Chiesa: nell’ottica del principio sistemico aequitas canonica (can. 221 CIC), Antonianum 89 (2014), s. 727-744.

The Right to Found a Family and the Right to Parenthood. Remarks on Articles 2 and 3 of the Charter of the Rights of the Family, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ed. A. Pastwa, Ecumeny and Law 2 (2014), s. 169-189.

Niezdolność do wypełnienia zadań rodzicielskich i wychowawczych, w: W orbicie zasady »odpowiedzialnego rodzicielstwa«. Adekwatne rozumienie pojęcia „bonum prolis” wyzwaniem dla współczesnej kanonistyki, Księgarnia św. Jacka, ed. A. Pastwa, Katowice 2014, s. 48-64.

Ku „jedności hermeneutycznej” (Wstęp) w: W orbicie zasady »odpowiedzialnego rodzicielstwa«. Adekwatne rozumienie pojęcia „bonum prolis” wyzwaniem dla współczesnej kanonistyki, Księgarnia św. Jacka, ed. A. Pastwa, Katowice 2014, s. 9-14.

“Libertas religiosa” w kościelnym porządku prawnym, in: „Reddite ergo, quae sunt Caesaris, Caesari et, quae sunt Dei Deo”. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej, eds. M. Sitarz, P. Stanisz, H. Stawniak, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, s. 175-190.

Die kanonische Ehe im Zuge der personalistischen Erneuerung, Archiv für katholischen Kirchenrecht 183 (2014), s. 447-468.

Normy kodeksowe dotyczące małżeństwa a wyzwania współczesności, in: „Hodie et cras”. Dziś i jutro Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku 30 lat od promulgacji, red. K. Burczak, Lublin 2014, s. 49-66.

Obowiązki i uprawnienia małżonków katolickich: paradygmaty, priorytety, perspektywy, in: II Synod Plenarny a synody diecezjalne, eds. J. Krukowski, A. Pastwa, M. Sitarz, Lublin 2015, s. 149-190.

“Famiglia quid dicis de te ipsa?”. Social and Legal Determinants of John Paul II’s “Family” Testament, in: Sociálne idey a spravodlivosť, Acta moralia Tyrnaviensia V,  Trnava 2015, s. 84-97.

L’“alleanza” sistemica del diritto e della pastorale. Osservazioni sull’arte dell’applicazione del diritto nell’intera preparazione canonica alla celebrazione del matrimonio, Annuarium Iuris Canonici 2 (2015), s. 75-93.

Code’s Standards Regarding Marriage and the Hallenges, in: Hodie et Cras. Today and Tomorrow of the 1983 Code of Canon Law Thirty Years after Promulagation, ed. K. Burczak, Lublin 2015, s. 35-52.

“Common Good of Marriage and the Family”. Canonical Reflections, in: The Family Institution: Identity, Sovereignty, and Social Dimension, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ed. A. Pastwa, Philosophy and Canon Law 1 (2015), s. 123-141.

The Right of the Child to be Raised in a Family. Around the Current Issues, in: Welfare of the Child: Welfare of Family, Church, and Society, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ed. A. Pastwa, “Ecumeny and Law” 3 (2015), s. 235-249.

„Irrevocabilis consensus personalis“. Antropologické předpoklady systému manželského práva v CCEO, Studia Theologica 18/2 (2016), s. 75-89.

„Peritus peritorum” czy „iudex peritorum”? Uwagi o pozycji sędziego w dialogu z biegłym (kan. 1095), Roczniki Nauk Prawnych 26/2 (2016), s. 115-135.

The Law of the Church — the Law of Freedom, in: Religious Freedom Today, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ed. A. Pastwa, Ecumeny and Law 4 (2016), s. 105-125.

„Gaudium et Spes”: An Enormous Step towards Overcoming the Dualism between Natural Marriage and the Sacrament of Matrimony, in: Man – Family – Society in the Modern World, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ed. A. Pastwa, Philosophy and Canon Law 2 (2016), s. 203-219.

„Irrevocabilis consensus personalis”. Wokół antropologicznych założeń systemu prawa małżeńskiego w CCEO, Theologos 18/2 (2016), s. 95-111.

“Ius connubii” Today – Legal and Pastoral Perspective, in: Youth – Church – Evangelism, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ed. A. Pastwa, Ecumeny and Law 5 (2017), s. 235-261.

In the Circle of the “Culture of Indissolubility”: Family as the First and Fundamental Structure of “Human Ecology”, in: Church and State: Promotion of Economic, Social and Cultural Rights of the Human Person, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, red. A. Pastwa, Philosophy and Canon Law 3 (2017), s. 175-193.

“Bonum coniugum”: problem hermeneutyczny orzecznictwa kościelnego, Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich 28 (2018), nr 31, s. 111-141.

Consent and Sacrament in the Orthodox Matrimonial Law. An Ecumenical Perspective, in: Conclusion of Marriage by Proxy in the Internal Law of Churches and Other Religious Associations, eds. L. Świto, M. Tomkiewicz, [Studi Giuridici vol. CXXIII], Città del Vaticano: LEV, 2018, s. 31-51.

“Sensus fidei fidelium”. Legal and Ecumenical Reflection, in: Remaining United in Diversity, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ed. A. Pastwa, Ecumeny and Law 6 (2018), s. 225-247.

Transsexualism, Homosexuality and Priesthood. Canonical Remarks Concerning the Relevant Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis Standards, in: Contemporary Challenges of Education: Values – Norms – Legislation, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ed. A. Pastwa, Philosophy and Canon Law 4 (2018), s. 149-173.

Małżeństwo zawierane tajnie, in: Leksykon prawa kanonicznego, red. M. Sitarz, Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, 2019, 1702-1704.

Przeszkody małżeńskie, in: Leksykon prawa kanonicznego, ed. M. Sitarz, Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, 2019, 2390-2398.

Sakramentalność małżeństwa, in: Leksykon prawa kanonicznego, ed. M. Sitarz, Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, 2019, 2561-2567.

Transseksualizm, in: Leksykon prawa kanonicznego, ed. M. Sitarz, Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, 2019, 2798-2806.

Uważnienie małżeństwa, in: Leksykon prawa kanonicznego, ed. M. Sitarz, Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, 2019, 2890-2896.

Svoboda a právo v perspektivě obratu konstantinovského a za Jana XXIII, Studia theologica 21/1 (2019), s. 169-182.

Synodality – Participation – Co-Responsibility. Remarks on the Determinants of the Aggiornamento of the Church Law, in: Idea of Synodality: Contexts, Challenges and Perspectives (I), ed. A. Pastwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Ecumeny and Law 7 (2019), s. 95-114.

„Die formale Willenserklärung zum Austritt aus der Kirche“. Ein Jahrzehnt der Rechtspraxis in Polen, in: Rechtskultur und Rechtspflege in der Kirche. Festschrift für Wilhelm Rees zur Vollendung des 65. Lebensjahres, hrsg. Christoph Ohly, Stephan Haering, Ludger Müller, [Kanonistische Studien und Texte, Bd. 71], Berlin: Verlag Duncker & Humblot, 2020, S. 309-337.

Kanonické paradigma nerozlučitelnosti. O vztahu přirozenosti a kultury v katolickém chápání manželství, Studia theologica 22/2 (2020), s. 85-98.

Responsible Procreation – Co-Responsibility of Spouses. From Adequate Anthropology to the Legal Anthropology of Matrimony, in: Between the Culture of the Right to Responsible Parenthood and the Culture of the “New” Human Rights: Reproductive and Sexual (II), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ed. A. Pastwa, Philosophy and Canon Law 6 (2020), s. 37-55.

„Bonum coniugum“. Ein hermeneutisches Problem der kirchlichen Judikatur, De processibus matrimonialibus 27/28 (2020/2021), s. 249-273.

“Accompanying Migrants” as a Touchstone of the Realization of the Synodal Church Idea. A Canonist’s Remarks , in: Migration – Ecumenism – Integration (II), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ed. A. Pastwa, Ecumeny and Law 9/2 (2021), s. 7-40.

“Person” in CIC and CCEO Matrimonial Law. On the Idea of Vetera et Nova Harmonisation in the Church Doctrine and Jurisprudence, in: Semicentennial of Karol Wojtyła’s “The Acting Person”: Ideas – Contexts – Inspirations (II), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ed. A. Pastwa, Philosophy and Canon Law 7/2 (2021), s. 1/33.

Reviews:

Giorgio Zannoni, Il matrimonio canonico nel crocevia tra dogma e diritto. L’amore avvenimento giuridico, Casa Editrice Marietti, Genova 2002, 505 s., Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 38,2 (2005), s. 507-510.

Libero Gerosa, Interpretacja prawa w Kościele. Zasady, wzorce, perspektywy, tł. K. Kubis, A. Porębski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003, 284 s., Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 38,2 (2005), s. 510-514.

Prole e matrimonio canonico, a cura dell’Arcisodalizio della Curia Romana, „Annali di Dottrina e Giurisprudenza Canonica”, vol. 30 /„Studi Giuridici”, vol. 62/, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2003, 317 s., w: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 39,1 (2006), s. 228-235.

Piotr Majer, Zawarcie małżeństwa kanonicznego bez skutków cywilnych (kan. 1071 § 1, 2o Kodeksu Prawa Kanonicznego), Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Kraków 2009, 539 s., w: Ius Matrimoniale 16 (2011) s. 257-271.

Zugehörigkeit zur Katholischen Kirche. Kanonistische Klärungen zu den pastoralen Initiativen der Österreichischen Bischofskonferenz. Festschrift für Bischof DDr. Klaus Küng zur Vollendung des 70. Lebensjahres, Wien 2010, 88 s. [Die österreichischen Bischöfe, red. Generalsekretariat der Österreichischen Bischofskonferenz, t. 10], w: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 44,2 (2011), s. 624-630.

Der Kirchenaustritt im staatlichen und kirchlichen Recht, red. E. Güthoff, S. Haering, H. Pree, Freiburg-Basel-Wien 2011, 179 s. [Quaestiones disputate, red. P. Hünermann, Th. Söding, t. 243], w: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 44,2 (2011), s. 630-635.

Ks. Lucjan Świto, Alienacja majątku kościelnego w diecezjach rzymskokatolickich w Polsce, Biblioteka Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2010, ss. 273, w: Annales Canonici 8 (2012), s. 173-183.

Przemysław Józef Góra, Diritti e doveri derivanti dalla vocazione al matrimonio e alla famiglia nella legislazione sinodale polacca dopo il 1983, Pontificia Universitas Sanctis Crucis. Facultas Iuris Canonici. Thesis ad Doctoratum in Iure Canonico totaliter edita, Łódź 2008, 165 s., w: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 46,1 (2013), s. 224-228.

Bartosz Nowakowski, Rozwiązanie małżeństwa „in favorem fidei”. Źródła, ewolucja, aktualne normy, Prymasowskie Wydawnictwo „Gaudentinum”, Poznań 2013, 313 s., w: Kościół i Prawo 3 (2013), s. 179-192.

Gläubigkeit und Recht und Freihei. Ökumenische Perspektiven des katholischen Kirchenrechts, hg. Wolfgang Bock, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2006, 140 s., in: Marriage covenant – paradigm of encounter of the “de matrimonio” thought of the East and West, “Ecumeny and Law” 1 (2013), s. 205-209.

Konrad Dietmar, Der Rang und die grundlegende Bedeutung des Kirchenrechts im Verständnis der evangelischen und katholischen Kirche. Jus Ecclesiasticum, Bd. 93, Mohr Siebeck. Tübengen 2010, 516 s., in: Marriage covenant – paradigm of encounter of the “de matrimonio” thought of the East and West, “Ecumeny and Law” 1 (2013), s. 211-215.

Ks. Andrzej Wójcik, Ciało jako otwarta granica. Perspektywa rozumienia prawa Kościoła oraz jego wybranych instytucji, Wydawnictwo „Unum”, Kraków 2016, 286 s., „Prawo Kanoniczne” 60 (2017), nr 4, s. 165-182.

Tomasz Gałkowski CP, Ogólne zasady prawa w prawie kanonicznym [General Principles of Law in the Canon Law]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2020, 221 s., in: Semicentennial of Karol Wojtyła’s “The Acting Person”: Ideas – Contexts – Inspirations (II), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Philosophy and Canon Law 7/2 (2021).

Organization of scientific conferences:

Międzynarodowa konferencja pt. „Laboratorium jedności” – małżeństwo o różnej przynależności wyznaniowej, zorganizowana przez Zakład Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Brenna 5-6 V 2011 – organizator.

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Miłość i odpowiedzialność – wyznaczniki kanonicznego przygotowania do małżeństwa, zorganizowana przez Zakład Prawa Kanonicznego oraz Koło Naukowe Teologów Sekcja Doktorantów Pro bono familiae Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice 17 IV 2012 – współorganizator.

I Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna pt. Przymierze małżeńskie – paradygmat spotkania myśli Wschodu i Zachodu „de matrimonio”, zorganizowana przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovská Univerzita v Přesove. Brenna 27-27 IV 2012 – organizator.

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”. Afirmacja osoby ludzkiej odpowiedzią nauk teologicznych na ideologiczną uzurpację genderyzmu, zorganizowana przez Zakład Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 24 V 2012 – organizator.

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. W orbicie zasady »odpowiedzialnego rodzicielstwa«. Adekwatne rozumienie pojęcia bonum prolis wyzwaniem dla współczesnej kanonistyki, zorganizowana przez Zakład Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 26 X 2012 – organizator.

II Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna «Rodzina suwerenna» – wokół idei Karty Praw Rodziny w 30-lecie jej ogłoszenia”, zorganizowana przez Zakład Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, we współpracy z Wydziałami Teologicznymi Uniwersytetów: Constanța (Rumunia), Olomouc (Czechy) Prešov (Słowacja), Brenna 18-19 IV 2013 – organizator

Mezinárodní konferencje Zkušenosti a budoucí perspektivy 30 let od platnosti Kodexu kanonického práva, Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Teologickou fakultou Slezské univerzity v Katovicích, Olomouc, 4 VI 2013 – współorganizator

Międzynarodowa Konferencja Kanonistyczna „Kobieta w Kościele” – w 25-lecie ogłoszenia listu apostolskiego „Mulieris dignitatem” organizowana przez Zakład Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 20 IX 2013 – organizator

The International Symposium The Edict of Milan and Religious Liberty. The Impact of this Liberty over the Centuries – Organisers: Academy of Romanian Scientists (The Centre for Religious and Juridical-Canonical Study and Research of the Three Monotheistic Religions: Mosaic, Christian and Islamic), Ovidius University of Constanta (Romania); Co-organisers: Susa Young Gates University (SUA) The International Centre for Law and Religion Studies, J. Reuben Clark Law School, Brigham Young University, Provo, Utah (USA) The University of Silesia in Katowice (Poland) Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (Georgia), The Archdiocese of Tomis (Constanta/ Romania) (The Institute for Religious, Cultural and Juridical-Canonical Studies), The Romanian-Arab Culture and Press Club, Constanta, 10-11 X 2013 – współorganizator

Medzinárodná vedecká konferencia Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti – Organizátori: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta (Katedra filozofie a religionistiky), Trnavská univerzita v Trnave (Teologická fakulta), Centrum Východ-Západ Michala Lacka Košice, Uniwersytet Śląski w Katowicach (Wydział Teologiczny), Polskie Towarzystwo Filozoficzne (Oddział w Cieszynie), Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie Prešov, 16-17 X 2013 – współorganizator

III. Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna pt. Dobro dziecka dobrem rodziny, Kościoła i społeczeństwa – w 25. rocznicę Konwencji o Prawach Dziecka ONZ oraz w 20. rocznicę Jana Pawła II Listu do Dzieci, zorganizowana przez Zakład Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, Brenna, 10-11 IV 2014 – organizator.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Zjazd Stowarzyszenia Kanonistów Polskich pt. II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne, zorganizowana przez: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Kuria Metropolitalna Archidiecezji Katowickiej, Towarzystwo Naukowe KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Katowice, 8-10 IX 2014 – współorganizator.

The 1st International Conference on Philosophy and Canon Law The Family Institution: Identity, Sovereignty, Social Dimension – on the 20th Anniversary of the Letter to Families from John Paul II “Gratissimam sane”. Organisers of Conference: Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovská Univerzita v Prešove and Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Presov, 24-25 X 2014 – organizator (z P. Dancák).

IV Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna pt. “Religious Freedom Today” – on 50th Anniversary of Vatican II Decree on Religious Freedom Dignitatis Humanae”, zorganizowana przez Katedrę Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, we współpracy z Wydziałami Teologicznymi Uniwersytetów: Constanța (Rumunia), Olomouc (Czechy) Prešov (Słowacja), Brenna 16-17 IV 2015 – organizator.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”. Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Oddział PAN w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Lublin 7 VI 2014 – członek Rady Naukowej.

Medzinárodná vedecká konferencia „Katolícka univerzita Jána Pavla II v Lubline, Prešovskej Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku k 25. výročiu CCEO”, Prešovská univerzita v Prešove (Słowacja) 7 X 2015 – współorganizator.

The 2nd International Conference on Philosophy and Canon Law: Man – Family – Society: in the Modern World – on the 50th Anniversary of the Promulgation of the Conciliar Constitution “Gaudium et Spes”. Organisers of Conference: Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovská Univerzita v Prešove, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Presov, Slovakia, October 6–7, 2015 – organizator (z P. Dancák)

The 1st Central European Young Canonists Forum, Palacký University, Olomouc, Czech Republic, November 27, 2015 – organizator (z D. Němec)

V Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna pt. Młodzież – Kościół – Ewangelizacja – z okazji Światowych Dni Młodzieży. Kraków 2016, zorganizowana przez Katedrę Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, we współpracy z Wydziałami Teologicznymi 4. Uniwersytetów: Constanța (Rumunia), Olomouc (Czechy), Prešov (Słowacja), Innsbruck (Austria), Katowice-Brenna, 28-29 IV 2016 – organizator

The 3rd International Conference on Philosophy and Canon Law: Church and State: Promotion of Economic, Social and Cultural Rights of the Human Person – on the 25th Anniversary of Pope John Paul II’s Encyclical Letter Centesimus Annus and on the 50th Anniversary of the UN International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; Organisers of Conference: Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovská Univerzita v Prešove and Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Prešov, 4-5 XI 2016 – organizator (z P. Dancák)

The 2nd Central European Young Canonists FORUM, Palacký University, Olomouc, Czech Republic, November 25, 2016 – organizator (z D. Němec)

VI Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna pt. „Jednoczeni w różnorodności” – w 50. rocznicę Dyrektorium Ekumenicznego, zorganizowana przez Katedrę Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, we współpracy z Wydziałami Teologicznymi 4. Uniwersytetów: Constanța (Rumunia), Olomouc (Czechy), Prešov (Słowacja), Innsbruck (Austria), Katowice-Brenna, 27–28 kwietnia 2017 – organizator

The International Symposium pt. The Churches from Romania, Georgia, Macedonia and Poland. Forms of Organization and Leadership over the Centuries. Considerations and Assessments; Organisers of Conference: Ovidius University of Constanta (Romania), Academy of Romanian Scientists, Georgian National Academy of Sciences, University of Silesia in Katowice (Poland), SS. Cyril and Methodius University in Skopje (Macedonia), The Pontifical University of John Paul II in Cracow (Poland), Constatnta, September 11-12, 2017 – współorganizator

IV International Conference on Philosophy and Canon Law: Contemporary Challenges of Education: Values – Norms – Legislation – on the 425th Anniversary of John Amos Comenius’ Birthday; Organisers of Conference: Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovská Univerzita v Prešove and Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Prešov, 3-4 XI 2017 – organizator (z P. Dancák)

The 3rd Central European Young Canonists FORUM, Palacký University, Olomouc, Czech Republic, November 24, 2017 – organizator (z D. Němec)

VII Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna pt. Idea synodalności: konteksty, wyzwania i perspektywy, zorganizowana przez Katedrę Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, we współpracy z Wydziałami Teologicznymi 4. Uniwersytetów: Constanța (Rumunia), Olomouc (Czechy), Prešov (Słowacja), Innsbruck (Austria), Katowice–Brenna, 19–20 IV 2018 – organizator.

Conferenza Scientifica Internazionale pt. “La celebrazione del matrimonio per procura nel diritto interno delle chiese e delle organizzazioni religiose”; Organisers of Conference: Pontificia Università Antonianum, Facoltà di Diritto Canonico, Wydział Teologii UWM, Wydział Prawa Kanonicznego UPJPII, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Wydział Teologiczny UŚ, Roma 24-25 V 2018, Roma 24-25 V 2018 – współorganizator.

V International Conference on Philosophy and Canon Law: “Between the Culture of the Right to Responsible Parenthood and the Culture of  the ‘New’ Human Rights: Reproductive and Sexual – on the 50th Anniversary of the Pope Paul VI’s Encyclical Letter Humanae Vitae and Proclamation of Teheran, Final Act of the United Nations International Conference of Human Rights”; Organisers of Conference: Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovská Univerzita v Prešove and Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Prešov, 3-4 XI 2017 – organizator (z P. Dancák).

The 4th Central European Young Canonists FORUM, Palacký University, Olomouc, Czech Republic, November 23, 2018 – organizator (z D. Němec).

VIII Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna pt. Migracja – ekumenizm – integracja, zorganizowana przez Katedrę Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, we współpracy z Wydziałami Teologicznymi 4. Uniwersytetów: Constanța (Rumunia), Olomouc (Czechy), Prešov (Słowacja), Innsbruck (Austria), Katowice–Brenna, 25–26 IV 2019 – organizator.

The 2nd Colloquia Familiaria – International Interdisciplinary Scientific Conference: „Marriage and Family in Different Cultures and Religions”; Organizers of Conference: Philosophisch-Theologische Hochschule SVD St. Augustin; University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Theology; Co-organiser: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Sankt Augustin (Bonn/Köln), May 20-21, 2019 – współorganizator.

VI International Conference on Philosophy and Canon Law: Karol Wojtyla’s “Person and Act” – on the 50th Anniversary of the Publication of the Work; Organisers of Conference: Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovská Univerzita v Prešove and Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Prešov, 8-9 XI 2019 – organizator (z P. Dancák).

The 5th Central European Young Canonists FORUM, Palacký University, Olomouc, Czech Republic, November 29, 2019 – organizator (z D. Němec).

VIII International Conference on Philosophy and Canon Law: Accompany Man in the Digital Age; Organisers of Conference: Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovská Univerzita v Prešove and Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Prešov, 5-6 XI 2021 – organizator (z P. Dancák).

The 6th Central European Young Canonists FORUM, Palacký University, Olomouc, Czech Republic, November 26, 2021 – organizator (z D. Němec).

XI Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna pt. „Ecclesia in Europa” – z okazji 20 rocznicy ogłoszenia adhortacji Jana Pawła II, zorganizowana przez Katedrę Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, we współpracy z Wydziałami Teologicznymi 4. Uniwersytetów: Constanța (Rumunia), Olomouc (Czechy), Prešov (Słowacja), Innsbruck (Austria), Brenna, 27–28 IV 2022 – organizator.

IX International Conference on Philosophy and Canon Law: “Fides et Ratio” – on the 25th Anniversary of Pope John Paul II’s Encyclical Letter; Organisers of Conference: Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovská Univerzita v Prešove and Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Prešov, 11-12 XI 2022 – organizator (z P. Dancák).

The 7th Central European Young Canonists FORUM, Palacký University, Olomouc, Czech Republic, November 25, 2022 – organizator (z D. Němec).

Speeches delivered at scientific conferences:

„W służbie prawdy”. Sędzia-duszpasterz adresatem testamentu Jana Pawła II – referat na konferencji naukowej pt. Jan Paweł II – Pasterz i Pielgrzym zorganizowanej przez WTL UŚ dn. 16 X 2008 r.

„Bonum coniugum” jednym z istotnych elementów małżeństwa (KPK, kan. 1101 § 2)? – referat na IV. Ogólnopolskim Forum Sądowym pt. Orzecznictwo rotalne w praktyce sądowej Kościoła w Gódku n. Dunajcem dn. 15 i 16 czerwca 2009 roku.

Wspólna celebracja liturgii małżeństw mieszanych wyzwaniem i szansą rozwoju dialogu z ewangelikami – referat w Opolu na międzynarodowej konferencji ekumenicznej pt: Myśl Jana Kalwina w ekumenicznej perspektywie, zorganizowanej przez Instytut Ekumenizmu i Badań nad Integracją WTL UO i Zakład Teologii Ekumenicznej WTL UŚ, dn. 4 i 5 listopada 2009 roku (Opole-Katowice).

Ekumeniczny walor formuły kodeksowej „fructuosa liturgica matrimonii celebratione” (KPK, kan. 1063, n. 3) – referat na Międzynarodowej konferencji pt. Edynburg 1910–2010. Sto lat ruchu ekumenicznego, zorganizowanej przez Instytut Ekumenizmu i Badań nad Integracją Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Opole 17 XI 2010.

„Komunia w Duchu”. Małżeństwo a Eucharystia w świetle norm kanonów 1065 § 2 i 1119 KPK – referat na Ogólnopolskiej konferencji pt. Jeden Lud Boży. O należących i przyporządkowanych do Kościoła, zorganizowanej przez KNT Pro bono familiae Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 18 I 2011.

Forma kanoniczna małżeństw mieszanych w świetle motu proprio „Omnium in mentem” i nowszych uregulowań Stolicy Apostolskiej – referat na Międzynarodowej konferencji pt. „Laboratorium jedności” – małżeństwo o różnej przynależności wyznaniowej, zorganizowanej przez Zakład Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Brenna 5-6 V 2011.

Vinculum perpetuum (kan. 1134) – referat na II Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego pt. Małżeństwo na całe życie?, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn 11 V 2011.

Rozróżnienie „forum externum”, „forum internum” i „forum conscientiae” niezbędnym kryterium prawnej waloryzacji klauzuli „actu formali ab Ecclesia catholica deficere” – komunikat wygłoszony na XIV Międzynarodowym Kongresie Prawa Kanonicznego w dn. 14-18 IX 2011 r. w Warszawie zorganizowanym przez Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy współpracy Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo.

„Amor benevolentiae” – „ius responsabile”: oś interpersonalnego projektu małżeńsko-rodzinnego – referat na Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Miłość i odpowiedzialność – wyznaczniki kanonicznego przygotowania do małżeństwa, zorganizowaną przez Zakład Prawa Kanonicznego oraz Koło Naukowe Teologów Sekcja Doktorantów Pro bono familiae Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice 17 IV 2012.

Instytucja małżeństwa kanonicznego – referat na Międzynarodowej konferencji naukowej pt. Małżeństwo kanoniczne i skutki cywilne jego zawarcia w państwach Europy środkowo-wschodniej (na przykładzie regulacji prawnych w Polsce, Czechach i Słowacji), zorganizowanej przez Zakład Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 19 IV 2012.

„Przymierze małżeńskie” w doktrynie katolickiej: „Gaudium et spes” – „Familiaris consortio” – Kodeks Prawa Kanonicznego – Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich” – referat na I Międzynarodowej Konferencji Ekumeniczno-Prawnej pt. Przymierze małżeńskie – paradygmat spotkania myśli Wschodu i Zachodu „de matrimonio”, zorganizowanej przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovská Univerzita v Přesove. Brenna 27-27 IV 2012.

Ochrona praw podmiotowych w kościelnym porządku prawnym: w optyce systemowej zasady aequitas canonica (kan. 221 KPK) – referat na II Międzynarodowej Konferencji Kanonicznego Prawa Procesowego pt. Problemy z sądową ochroną praw człowieka, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Katedrę Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego. Olsztyn 7-8 V 2012.

Już nie są dwoje, lecz stają się jednością – referat na Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”. Afirmacja osoby ludzkiej odpowiedzią nauk teologicznych na ideologiczną uzurpację genderyzmu, zorganizowanej przez Zakład Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 24 V 2012.

Niezdolność do wypełnienia zadań rodzicielskich i wychowawczych – referat na Międzynarodowej konferencji naukowej pt. W orbicie zasady »odpowiedzialnego rodzicielstwa«. Adekwatne rozumienie pojęcia bonum prolis wyzwaniem dla współczesnej kanonistyki, zorganizowana przez Zakład Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 26 X 2012.

Prawo do założenia rodziny i rodzicielstwa (KPR, art. 2 i 3) – referat wygłoszony na II. Międzynarodowej Konferencji Ekumeniczno-Prawna «Rodzina suwerenna» – wokół idei Karty Praw Rodziny w 30-lecie jej ogłoszenia”, zorganizowanej przez Zakład Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, we współpracy z Wydziałami Teologicznymi Uniwersytetów: Constanța (Rumunia), Olomouc (Czechy) Presov (Słowacja), Innsbruck (Austria), Brenna 18-19 IV 2013.

Kanonické manželství v rámci personalistické obnovy – referat wygłoszony na Mezinárodní konferencje Zkušenosti a budoucí perspektivy 30 let od platnosti Kodexu kanonického práva, Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Teologickou fakultou Slezské univerzity v Katovicích, Olomouc, 4 VI 2013.

Ecclesia iuris and libertas religiosa – in ecumenical perspective of the «Constantinian/John XXIII turn» – referat wygłoszony na The International Symposium The Edict of Milan and Religious Liberty. The Impact of this Liberty over the Centuries – Organisers: Academy of Romanian Scientists (The Centre for Religious and Juridical-Canonical Study and Research of the Three Monotheistic Religions: Mosaic, Christian and Islamic), Ovidius University of Constanta (Romania); Co-organisers: Susa Young Gates University (SUA) The International Centre for Law and Religion Studies, J. Reuben Clark Law School, Brigham Young University, Provo, Utah (USA) The University of Silesia in Katowice (Poland) Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (Georgia), The Archdiocese of Tomis (Constanta/ Romania) (The Institute for Religious, Cultural and Juridical-Canonical Studies), The Romanian-Arab Culture and Press Club, Constanta, 10-11 X 2013.

Realizm personalistycznej wizji małżeństwa: refleksja prawnokanoniczna – referat wygłoszony na Medzinárodná vedecká konferencia Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti – Organizátori: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta (Katedra filozofie a religionistiky), Trnavská univerzita v Trnave (Teologická fakulta), Centrum Východ-Západ Michala Lacka Košice, Uniwersytet Śląski w Katowicach (Wydział Teologiczny), Polskie Towarzystwo Filozoficzne (Oddział w Cieszynie), Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie Prešov, 16-17 X 2013.

Normy kodeksowe dotyczące małżeństwa a wyzwania współczesności – referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Hodie et cras” – dziś i jutro Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku 30 lat po promulgacji, zorganizowanej przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Instytut Prawa Kanonicznego, Katedrę Historii Powszechnego Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin, 23 X 2013.

Promotor idei “dispensatio gratiae”. Uwagi o wkładzie ks. prof. R. Sobańskiego w kulturę prawną (Archi)diecezji Katowickiej – referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Wkład Księdza Profesora Remigiusza Sobańskiego w rozwój kanonistyki. W dowód wdzięcznej pamięci o zasługach dla rozwoju kanonistyki, zorganizowanej przez Katedrę Teorii Prawa Kościelnego Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 11 XII 2013

Prawo dziecka do wychowania w rodzinie – referat wygłoszony na III. Międzynarodowej Konferencji Ekumeniczno-Prawnej pt. Dobro dziecka dobrem rodziny, Kościoła i społeczeństwa – w 25. rocznicę Konwencji o Prawach Dziecka ONZ oraz w 20. rocznicę Jana Pawła II Listu do Dzieci, zorganizowanej przez Zakład Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, we współpracy z Wydziałami Teologicznymi Uniwersytetów: Constanța (Rumunia), Olomouc (Czechy), Prešov (Słowacja), Innsbruck (Austria), Brenna, 10-11 IV 2014.

Obowiązki i uprawnienia małżonków katolickich – referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej i Zjeździe Stowarzyszenia Kanonistów Polskich pt. II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne, zorganizowanej przez: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Kuria Metropolitalna Archidiecezji Katowickiej, Towarzystwo Naukowe KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Katowice, 8-10 IX 2014.

Ekumenizm w praktyce – referat wygłoszony na Międzynarodowym Seminarium Ekumenicznym pt. Ekumenizm w praktyce: z doświadczeń Koszyc/Słowacja i Śląska/ Polska. Organizatorzy: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny oraz Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Katowice, 15 X 2014.

Dobro wspólne małżeństwa i rodziny. Refleksje prawnokanoniczne – referat wygłoszony na: The 1st International Conference on Philosophy and Canon Law The Family Institution: Identity, Sovereignty, Social Dimension – on the 20th Anniversary of the Letter to Families from John Paul II “Gratissimam sane”. Organisers of Conference: Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovská Univerzita v Prešove and Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Presov, 24-25 X 2014.

Prawo Kościoła – prawem wolności – referat wygłoszony na IV Międzynarodowej Konferencji Ekumeniczno-Prawna pt. “Religious Freedom Today” – on 50th Anniversary of Vatican II Decree on Religious Freedom Dignitatis Humanae”, zorganizowana przez Katedrę Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, we współpracy z Wydziałami Teologicznymi Uniwersytetów: Constanța (Rumunia), Olomouc (Czechy) Prešov (Słowacja), Innsbruck (Austria), Brenna 16-17 IV 2015.

„Irrevocabilis consensus personalis”. Wokół antropologicznych założeń systemu prawa małżeńskiego w CCEO – referat wygłoszony na Medzinárodná vedecká konferencia „Katolícka univerzita Jána Pavla II v Lubline, Prešovskej Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku k 25. výročiu CCEO”, Prešovská univerzita v Prešove (Słowacja) 7 X 2015.

„Peritus peritorum” czy „iudex peritorum”? Uwagi o pozycji sędziego w dialogu z biegłym (kan. 1095) – referat wygłoszony na Ogólnopolskiej konferencji naukową pt. Auctoritas in iudicium” związanej z uroczystym odnowieniem doktoratów Ks. prof. dr. hab. Wojciecha Góralskiego oraz O. dr. Gabriela Bartoszewskiego OFM Cap. Organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Instytut Prawa Kanonicznego, Katedra Kościelnego Prawa Procesowego, Lublin 21 X 2015.

„Gaudium et spes”: milowy krok w przezwyciężaniu dualizmu między małżeństwem naturalnym a sakramentem małżeństwa – referat wygłoszony na II International Conference on Philosophy and Canon Law: Man – Family – Society: in the Modern World – on the 50th Anniversary of the Promulgation of the Conciliar Constitution “Gaudium et Spes”. Organisers of Conference: Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovská Univerzita v Prešove, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Presov, Slovakia, October 6–7, 2015.

„Ius connubii” dzisiaj – perspektywa pastoralno-prawna – referat wygłoszony na V Międzynarodowej Konferencji Ekumeniczno-Prawnej pt. Młodzież – Kościół – Ewangelizacja – z okazji Światowych Dni Młodzieży. Kraków 2016”, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, we współpracy z Wydziałami Teologicznymi 4. Uniwersytetów: Constanța (Rumunia), Olomouc (Czechy), Prešov (Słowacja), Innsbruck (Austria), Katowice-Brenna, 28-29 IV 2016.

W kręgu „kultury nierozerwalności”: rodzina pierwszą i podstawową komórką „ekologii ludzkiej” – referat wygłoszony na III International Conference on Philosophy and Canon Law: Church and State: Promotion of Economic, Social and Cultural Rights of the Human Person – on the 25th Anniversary of Pope John Paul II’s Encyclical Letter Centesimus Annus and on the 50th Anniversary of the UN International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; Organisers of Conference: Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovská Univerzita v Prešove and Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Prešov, 4-5 XI 2016.

„Sensus fidei fidelium”. Refleksja prawnokanoniczna i ekumeniczna – referat wygłoszony na VI Międzynarodowej Konferencji Ekumeniczno-Prawnej pt. „Jednoczeni w różnorodności” – w 50. rocznicę Dyrektorium Ekumenicznego, zorganizowana przez Katedrę Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, we współpracy z Wydziałami Teologicznymi 4. Uniwersytetów: Constanța (Rumunia), Olomouc (Czechy), Prešov (Słowacja), Innsbruck (Austria), Katowice-Brenna, 27–28 kwietnia 2017

XV Century Ideas of Paulus Vladimiri (Paweł Włodkowic) and Other Canonists from the University in Cracow. Polish Contribution to the Shaping of the Doctrine of Human Rights – referat wygłoszony na The International Symposium pt. The Churches from Romania, Georgia, Macedonia and Poland. Forms of Organization and Leadership over the Centuries. Considerations and Assessments; Organisers of Conference: Ovidius University of Constanta (Romania), Academy of Romanian Scientists, Georgian National Academy of Sciences, University of Silesia in Katowice (Poland), SS. Cyril and Methodius University in Skopje (Macedonia), The Pontifical University of John Paul II in Cracow (Poland), Constatnta, September 11-12, 2017.

Ratio Fundamentalis: transseksualizm, homoseksualizm a kapłaństwo. Aspekty prawne – referat wygłoszony na IV International Conference on Philosophy and Canon Law: Contemporary Challenges of Education: Values – Norms – Legislation – on the 425th Anniversary of John Amos Comenius’ Birthday; Organisers of Conference: Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovská Univerzita v Prešove and Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Prešov, 3-4 XI 2017.

Synodalność – partycypacja – współodpowiedzialność. Uwagi o determinantach “aggiornamento” prawa kościelnego – referat wygłoszony na VII Międzynarodowej Konferencji Ekumeniczno-Prawnej pt. Idea synodalności: konteksty, wyzwania i perspektywy zorganizowanej przez Katedrę Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, we współpracy z Wydziałami Teologicznymi 4. Uniwersytetów: Constanța (Rumunia), Olomouc (Czechy), Prešov (Słowacja), Innsbruck (Austria), Katowice–Brenna, 19–20 IV 2018.

Zgoda i sakrament w prawosławnym prawie małżeńskim. Perspektywa ekumeniczna – referat wygłoszony na Conferenza Scientifica Internazionale pt. “La celebrazione del matrimonio per procura nel diritto interno delle chiese e delle organizzazioni religiose”; Organisers of Conference: Pontificia Università Antonianum, Facoltà di Diritto Canonico, Wydział Teologii UWM, Wydział Prawa Kanonicznego UPJPII, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Wydział Teologiczny UŚ, Roma 24-25 V 2018.

„Bonum coniugum”: problem hermeneutyczny orzecznictwa kościelnego – referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Kanonistów Polskich pt. “Ochrona małżeństwa i rodziny w nauczaniu i ustawodawstwie papieża Franciszka” zorganizowanej przez: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Sąd Biskupi Diecezji Rzeszowskiej, Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Rzeszów, 3-5 IX 2018.

Odpowiedzialna prokreacja – współodpowiedzialność małżonków. Od adekwatnej antropologii do antropologii prawnej małżeństwa – referat wygłoszony na V International Conference on Philosophy and Canon Law pt. “Between the Culture of the Right to Responsible Parenthood and the Culture of  the ‘New’ Human Rights: Reproductive and Sexual” – on the 50th Anniversary of the Pope Paul VI’s Encyclical Letter Humanae Vitae and Proclamation of Teheran, Final Act of the United Nations International Conference of Human Rights”; Organisers of Conference: Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovská Univerzita v Prešove and Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Prešov, 9-10 XI 2018.

Kanoniczny paradygmat nierozerwalności. O związku natury i kultury w katolickim ujmowaniu małżeństwa – referat wygłoszony na The 2nd Colloquia Familiaria – International Interdisciplinary Scientific Conference: „Marriage and Family in Different Cultures and Religions”; Organizers of Conference: Philosophisch-Theologische Hochschule SVD St. Augustin; University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Theology; Sankt Augustin (Bonn/Köln), May 20-21, 2019.

„Osoba” w prawie małżeńskim CIC i CCEO – referat wygłoszony na VI International Conference on Philosophy and Canon Law: Karol Wojtyla’s “Person and Act” – on the 50th Anniversary of the Publication of the Work; Organisers of Conference: Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovská Univerzita v Prešove and Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Prešov, 8-9 XI 2019.

„Bonum coniugum“: ein hermeneutisches Problem der kirchlichen Judikatur – referat wygłoszony na De Processibus Matrimonialibus (DPM) 2020 – Kongress (online); Organizers of Conference: Katholisch-Theologische Fakultät, Universität Augsburg, Katholisch-Theologische Fakultät, Ludwig-Maximilians-Universität München; Augsburg, 19-20 XI 2020.

Relacje wiara – sakrament w matrymonialistyce doby posynodalnej. Nowa koncepcja odpowiedzi na impulsy doktrynalne – referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Kanonistów Polskich pt. Aktualne problemy relacji państwo – Kościół oraz prawa małżeńskiego i rodzinnego, zorganizowanej przez: Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Sąd Biskupi Diecezji Sandomierskiej, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Sandomierz, 8-10 IX 2021.

Relacje wiara-sakrament w matrymonialistyce doby posynodalnej. Nowa koncepcja odpowiedzi na impulsy doktrynalne – referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Kanonistów Polskich pt. Aktualne problemy relacji państwo-Kościół oraz prawa małżeńskiego i rodzinnego, zoganizowanej przez Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Sąd Biskupi Diecezji Sandomierskiej, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Sandomierz, 8-10 IX 2021.

Środowisko cyfrowe nieodzowną przestrzenią aktywności ewangelizacyjnej – nowy wymiar obowiązków pasterzy Kościoła dyktowanych przepisami kan. 822 KPK – referat wygłoszony na VIII International Conference on Philosophy and Canon Law: Accompany Man in the Digital Age; Organisers of Conference: Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovská Univerzita v Prešove and Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Prešov, 5-6 XI 2021.

Veritas facit legem. Uwagi o wkładzie J. Ratzingera/ Benedykta XVI w reintegrację kanonicznej doktryny małżeńskiej – referat wygłoszony na IX International Conference on Philosophy and Canon Law: “Fides et Ratio” – on the 25th Anniversary of Pope John Paul II’s Encyclical Letter; Organisers of Conference: Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovská Univerzita v Prešove and Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Prešov, 11-12 XI 2022.

Didactic programs inplemented abroad:

– Prešovská univerzita v Prešove, 8 III – 9 III 2012

– Univerzita Palackého v Olomouci, 3 VI – 4 VI 2013

– Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, 4 XI – 8 XI 2013

– Universitatea Ovidius din Constanța, 2 VI – 6 VI 2014

– Prešovská univerzita v Prešove, 2 X – 27 X 2014

– Univerzita Palackého v Olomouci, 17 II – 15 III 2016

– Prešovská univerzita v Prešove, 3 V – 16 V 2016

– Palacký University, Olomouc, 17 XI – 23 XI 2017

– Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, 24 XI – 06 XII 2017

– Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, 24 XI – 08 XII 2018

– University of Lucerne, 23 III – 30 III 2019

– Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, 29 XI – 04 XII 2019

Prizes:

– nagroda Rektora Uniwersytetu Śląskiego – indywidualna II stopnia za działalność naukowo-badawczą oraz za pracę w organach dyscyplinarnych ds. studenckich z dnia 31 VIII 2008 r.

– nagroda Rektora Uniwersytetu Śląskiego – indywidualna II stopnia za działalność naukowo-badawczą z dnia 1 X 2010 r.

– nagroda Rektora Uniwersytetu Śląskiego – zespołowa III stopnia za działalność naukowo-badawczą z dnia 1 X 2015 r.

– nagroda Rektora Uniwersytetu Śląskiego – zespołowa III stopnia za działalność naukowo-badawczą z dnia 1 X 2017 r.

– nagroda Rektora Uniwersytetu Śląskiego – zespołowa III stopnia za działalność naukowo-badawczą z dnia 1 X 2019 r.