Informacja dla Autorów

Zasady przygotowywania tekstów do publikacji dla autorów

Imię i nazwisko Autora należy umieścić w lewym górnym rogu, a poniżej afiliację (w języku angielskim). Tekst główny artykułu należy dostarczyć w języku angielskim, jednak w wypadku powoływania się na pozycję wydane w innych językach, zawsze należy podać oryginalny tytuł i opis bibliograficzny. Test należy zaopatrzyć w przypisy dolne oraz bibliografię, która bezpośrednio z nimi koresponduje, a także w streszczenie w języku polskim i angielskim (nie dłuższe niż ¾ strony znormalizowanego maszynopisu).

Tekst powinien spełniać następujące wymagania edytorskie:

  • margines lewy 4 cm, bez wyrównania do prawej;
  • margines prawy 1,5 cm;
  • czcionka Times New Roman 12 p;
  • interlinia 2 wiersze (ok. 30 wierszy na stronie);
  • paginacja w prawym górnym rogu.

Przypisy należy zapisywać uwzględniając następujące oczekiwania Wydawnictwa UŚ:

  • przypisy dolne na stronie, na której znajduje się odpowiedni odsyłacz;
  • każdy przypis od akapitu (wcięcia);
  • czcionka w przypisach Times New Roman 12 punktów;
  • interlinia w przypisach 2 wiersze;
  • odróżniać łącznik (dywiz) [-] od myślnika (pauzy) [–].

Arkusz stylu dla Autorów nadsyłających artykuły do E&L

Arkusz stylu dla Autorów nadsyłających artykuły do E&L