Profil czasopisma

Ecumeny and Law

“Ecumeny and Law” jest międzynarodowym czasopismem naukowym wydawanym od 2013 roku (jako rocznik, a od 2021 jako półrocznik) przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Na otwartym forum myśli prawnej Kościół prowadzi ze światem dialog na temat realizacji uniwersalnych pryncypiów: poszanowania życia, godności i praw osoby ludzkiej, wolności, tolerancji, a w szerszym wymiarze społecznym – promowania wartości małżeństwa i rodziny oraz solidarności z biednymi, słabymi i wykluczonymi społecznie. Potrzebie rozwijania tego dialogu wychodzi naprzeciw periodyk kanonistyczny Ecumeny and Law. Spotkanie na jego łamach teologów różnych Kościołów chrześcijańskich, i szerzej – ludzi nauki, którym bliska jest myśl ekumeniczna, z przedstawicielami nauk prawnych, stawia sobie za cel ukazywać ekumeniczny potencjał prawa kanonicznego. Rzecz w tym, by upominać się o podmiotowość osoby ludzkiej i jej prawa oraz prowadzić ze światem dialog o sprawiedliwość, a w wymiarze praktycznym służyć pomocą w zaszczepianiu „tu i teraz” sprawiedliwości we wspólnotach podstawowych: małżeństwach i rodzinach, i konsekwentnie – w społeczeństwach i narodach zjednoczonej Europy.

Opis strategii Ecumeny and Law

W 2018 roku podjęto próbę włączenia czasopisma do SCOPUS. W związku z odpowiedzią negatywną (2019) Redakcja ponowi starania w 2023 r.