Tomy w przygotowaniu

W przygotowaniu:


“Ecumeny and Law” 2022, Vol. 10/1: “Ut unum sint” (I)

Na otwartym forum myśli prawnej Kościół prowadzi ze światem dialog na temat realizacji uniwersalnych pryncypiów: poszanowania życia, godności i praw osoby ludzkiej, wolności, tolerancji, a w szerszym wymiarze społecznym – promowania wartości małżeństwa i rodziny oraz solidarności z ubogimi. Potrzebie rozwijania tego dialogu wychodzi naprzeciw periodyk kanonistyczny „Ecumeny and Law”. Spotkanie na jego łamach teologów różnych Kościołów chrześcijańskich, i szerzej – ludzi nauki, którym bliska jest myśl ekumeniczna, z przedstawicielami nauk prawnych, stawia sobie za cel ukazywać ekumeniczny potencjał prawa kanonicznego. Rzecz w tym, by upominać się o podmiotowość osoby ludzkiej i jej prawa oraz prowadzić ze światem dialog o sprawiedliwość, a w wymiarze praktycznym służyć pomocą w zaszczepianiu „tu i teraz” sprawiedliwości we wspólnotach podstawowych: małżeństwach i rodzinach, i konsekwentnie – w społeczeństwach i narodach zjednoczonej Europy.
Kolejne dwa tomy półrocznika stanowią owoc jubileuszowego namysłu nad ważnym dokumentem Jana Pawła II – pierwszą w historii encykliką poświęconą ekumenizmowi. Encyklika Ut Unum Sint niesie z sobą wielkie papieskie memento, wyartykułowane 30 lat po zakończeniu Soboru Watykańskiego II: “Kościół katolicki wszedł nieodwołalnie na drogę ekumenicznych poszukiwań” (UUS 3), co oznacza, że trzecie tysiąclecie będzie musiało stawić czoła wielkiemu zadaniu przywrócenia utraconej jedności (por. UUS 100; kard. Kurt Koch). Taką szeroką perspektywę kreśli profetyczny passus encykliki: “Wzrost komunii, któremu towarzyszy nieustanna reforma, realizowana w świetle Tradycji apostolskiej, jest w obecnej sytuacji Ludu Bożego niewątpliwie jedną z najbardziej charakterystycznych i najważniejszych cech ekumenizmu. Z drugiej strony jest to także zasadnicza gwarancja jego przyszłości” (UUS 17). O ile według wielkiego Papieża Przełomu Tysiącleci niniejszy dokument (wraz z innymi dokumentami ekumenicznymi) stanowi “bazę dla poszukiwań, które należy kontynuować i pogłębiać” (tamże), o tyle wolno sądzić, że wszyscy Autorzy przedkładanych tekstów kierowali się właśnie tą dewizą. Jak to wyraził w artykule otwierającym dwutomową kolekcję ks. Andrzej Choromański z Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan – „[Encyklika Ut Unum Sint] na nowo odczytana w kontekście aktualnej sytuacji chrześcijaństwa, może być źródłem inspiracji w poszukiwaniu nowej wizji ruchu ekumenicznego w XXI wieku”.

Part One
Ecumenical Theological Thought

  • Andrzej Choromański, Quanta est nobis via? Re-reading Ut Unum Sint 25 Years Later
  • Paweł Pielka, Yves Congar as a Precursor to Catholic Principles of Ecumenism
  • Lucjan Klimsza, From Pilgrim to Local. The Problem of Unity in Postmodern Philosophy
  • Przemysław Sawa, Ut Unum Sint: New Areas of Spiritual and Pastoral Ecumenism
  • Ondrej Štefaňak, Perception of the Encyclical Ut Unum Sint in the Environment of Slovak Youth
  • Józef Budniak Reception of the Encyclical Ut Unum Sint in Cieszyn Silesia

Part Two
Reviews

  • Marek Marczewski: Leiturgia-martyria-diakonia. Koinonia. Lublin 2021, 311 pp. – Bogdan Biela
  • Bishara Ebeid: La Tunica di al-Masīḥ. La Cristologia delle grandi confessioni cristiane dell´Oriente nel X e XI secolo. Roma: Valore Italiano, 2019, 741 pp. – Lukáš de la Vega Nosek
  • Michał Sadowski: The Trinitarian Analogies in the Christian Arab Apologetic Texts (750-1050). Series Syro-Arabica. Vol. 7. Cordoba: CNERU/ Beyrouth: CEDRAC, 2019, 307 pp. – Lukáš de la Vega Nosek

“Ecumeny and Law” 2022, Vol. 10/2: “Ut unum sint” (II)

Na otwartym forum myśli prawnej Kościół prowadzi ze światem dialog na temat realizacji uniwersalnych pryncypiów: poszanowania życia, godności i praw osoby ludzkiej, wolności, tolerancji, a w szerszym wymiarze społecznym – promowania wartości małżeństwa i rodziny oraz solidarności z ubogimi. Potrzebie rozwijania tego dialogu wychodzi naprzeciw periodyk kanonistyczny „Ecumeny and Law”. Spotkanie na jego łamach teologów różnych Kościołów chrześcijańskich, i szerzej – ludzi nauki, którym bliska jest myśl ekumeniczna, z przedstawicielami nauk prawnych, stawia sobie za cel ukazywać ekumeniczny potencjał prawa kanonicznego. Rzecz w tym, by upominać się o podmiotowość osoby ludzkiej i jej prawa oraz prowadzić ze światem dialog o sprawiedliwość, a w wymiarze praktycznym służyć pomocą w zaszczepianiu „tu i teraz” sprawiedliwości we wspólnotach podstawowych: małżeństwach i rodzinach, i konsekwentnie – w społeczeństwach i narodach zjednoczonej Europy.
Kolejne dwa tomy półrocznika stanowią owoc jubileuszowego namysłu nad ważnym dokumentem Jana Pawła II – pierwszą w historii encykliką poświęconą ekumenizmowi. Encyklika Ut Unum Sint niesie z sobą wielkie papieskie memento, wyartykułowane 30 lat po zakończeniu Soboru Watykańskiego II: “Kościół katolicki wszedł nieodwołalnie na drogę ekumenicznych poszukiwań” (UUS 3), co oznacza, że trzecie tysiąclecie będzie musiało stawić czoła wielkiemu zadaniu przywrócenia utraconej jedności (por. UUS 100; kard. Kurt Koch). Taką szeroką perspektywę kreśli profetyczny passus encykliki: “Wzrost komunii, któremu towarzyszy nieustanna reforma, realizowana w świetle Tradycji apostolskiej, jest w obecnej sytuacji Ludu Bożego niewątpliwie jedną z najbardziej charakterystycznych i najważniejszych cech ekumenizmu. Z drugiej strony jest to także zasadnicza gwarancja jego przyszłości” (UUS 17). O ile według wielkiego Papieża Przełomu Tysiącleci niniejszy dokument (wraz z innymi dokumentami ekumenicznymi) stanowi “bazę dla poszukiwań, które należy kontynuować i pogłębiać” (tamże), o tyle wolno sądzić, że wszyscy Autorzy przedkładanych tekstów kierowali się właśnie tą dewizą. Jak to wyraził w artykule otwierającym dwutomową kolekcję ks. Andrzej Choromański z Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan – „[Encyklika Ut Unum Sint] na nowo odczytana w kontekście aktualnej sytuacji chrześcijaństwa, może być źródłem inspiracji w poszukiwaniu nowej wizji ruchu ekumenicznego w XXI wieku”.

Part One
Ecumenical Juridical Thought

  • Stanislav Přibyl, Normative Sources of the Encyclical Ut Unum Sint
  • Andrzej Pastwa, “Love Builds Communion between Persons” (UUS, n. 21). Christological-Ecclesiological Key to Confirm the Identify of Marriages of Baptized Non-Catholics
  • Wilhelm Rees, Joint Statements of the Responsible Persons of the Christian Communities on Important Questions in Austria According to the Wishes of Ut Unum Sint (n. 43)
  • Nicolae V. Dură, The Requirements for an Oecumenical Dialogue according to Pope John Paul II’s Encyclical Letter Ut Unum Sint
  • Jiri Dvořáček, Sharing the Eucharist? Critical Comments from a Canonical Perspective on the Statement “Together at the Lord’s Table” (2019) of the Ecumenical Study Group of Protestant and Catholic Theologians
  • Catalina Mititelu, Pope John Paul II’s Encyclical Letter Ut Unum Sint and its Praiseworthy Contribution to the Cause of Christian Unity 
  • Tomasz Gałkowski, Conscience – Synodality – Ecumenism

Part Two
Reviews

  • Jurij Popovič: Hierarchical organization of the Church according to the CCEO. Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2021, 379 pp. — Stanislav Přibyl 
  • Annotated Legal Documents on Islam in Europe – Czech Republic. Compiled, Annotated and Authored by Damián Němec & Zora Hesová. Leiden/Boston: Brill, 2021, 130 pp. — Stanislav Přibyl
  • Maciej Woźniczka: Idee czy ideologie? Znaczenie i wartość edukacji filozoficznej [Ideas or Ideologies? The Meaning and Value of Philosophical Education]. Częstochowa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza, 2021, 208 pp. — Marek Rembierz

“Ecumeny and Law” 2023, Vol. 11/1: Marriage Processes in the 21st Century


“Ecumeny and Law” 2023, Vol. 11/2: Matrimonia mixta


“Ecumeny and Law” 2024, Vol. 12/1: Ecclesia in Europa


“Ecumeny and Law” 2024, Vol. 12/2: Ecclesia in Europa


“Ecumeny and Law” 2025, Vol. 13/1: Decade of Hope. Ten Years of Pope Francis’ Pontificate


“Ecumeny and Law” 2025, Vol. 13/2: Decade of Hope. Ten Years of Pope Francis’ Pontificate